top of page

Algemene voorwaarden Villmark Adventures.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Villmark Adventures met maatschappelijke zetel te Wespelaar, De Costerstraat 13 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0777.985.134.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Villmark Adventures aangeboden en gelden met voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant.

ARTIKEL 2 – OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes worden bindend en rechtsgeldigheid vanaf ondertekening van de offerte door de klant én door Villmark Adventures. Villmark Adventures behoudt zich het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst ervan, tenzij de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien Villmark Adventures een voorschot vraagt, vat Villmark Adventures haar activiteiten pas aan na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en boven op de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Villmark Adventures kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Villmark Adventures behoudt zich het recht om vormingen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen.

  • In geval van annulatie door Villmark Adventures wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

  • In geval van verplaatsing door Villmark Adventures zal de klant eenmalig de mogelijkheid geboden worden om zijn deelname te annuleren met terugbetaling van zijn inschrijvingsgeld.

Een annulatie door de deelnemer dient via e-mail aan villmarkadventures@yahoo.com te worden meegedeeld, waarbij het volgende geldt:

  • Bij annulatie tot 7 dagen voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, mits een aftrek van 10 euro administratiekosten per deelnemer.

  • Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de activiteit, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

  • Zonder voorafgaande annulatie per e-mail aan villmarkadventures@yahoo.com is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

  • Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen na melding per e-mail.

Wanneer het inschrijvingsgeld niet betaald is bij de aanvang van de activiteit, kan de klant niet deelnemen.

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan te allen tijde door Villmark Adventures eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Villmark Adventures zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Villmark Adventures , hetzij bij haar leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. … van Villmark Adventures niet kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Villmark Adventures.

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Villmark Adventures is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klanten en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

Villmark Adventures is enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove fout. Bovendien is Villmark Adventures niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan Villmark Adventures in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de overeenkomst (excl. BTW).

Villmark Adventures stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot haar website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, doet Villmark Adventures alles om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht is Villmark Adventures niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Villmark Adventures ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder enige schadevergoeding.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van ene partij die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt men ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page